Terma Penggunaan

Oktober 31, 2017

Selamat datang ke my.motivescosmetics.com Market Malaysia Shop Sdn. Bhd.(“Market Malaysia”) dan/atau Syarikat Sekutunya menawarkan fungsi-fungsi laman web untuk anda yang tertakluk kepada terma-terma penggunaan berikut (“Terma-terma”). Laman itu merangkumi mana-mana URL berjenama kosmetik Motives, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, www.motivescosmetics.com, dan fungsi-fungsi, kandungan dan aplikasi yang ditawarkan dari masa ke masa berhubung dengan my.motivescosmetics.com (secara kolektifnya, “Laman”)

Kami bekerja rapat dengan Shop MA, Inc., SHOP.com Marketplace, Inc., Conquer Entertainment, Inc., Live Enterprise, LLC, Market America Worldwide, Inc., Market America, Inc. dan setiap subsidiari dan syarikat sekutu (secara kolektifnya “Syarikat Sekutu”). Atas sebab ini, dalam terma-terma ini, rujukan dilakukan terhadap “Market Malaysia” “MA” “Syarikat” “kita” “kami” dan “kita semua” secara kolektifnya termasuk Market Malaysia dan Syarikat Sekutu. Laman ini dihoskan di Amerika Syarikat.

SILA BACA TERMA-TERMA INI DENGAN TELITI KERANA MEREKA MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING BERKENAAN DENGAN HAK UNDANG-UNDANG, REMEDI DAN KEWAJIPAN ANDA. ANDA HARUS SEMAK SEMULA TERMA-TERMA INI, YANG DIUBAH ATAU DIPINDA DARI SEMASA KE SEMASA, SEMASA MEREKA MENCIPTAKAN SATU IKATAN KONTRAK DI ANTARA MARKET MALAYSIA DAN ANDA.

1. Kesan Ikatan/ Pengguna. Terma-terma Penggunaan ini (“Terma”) menetapkan terma-terma yang sah di sisi undang-undang terhadap Penggunaan anda di Laman tersebut. “Guna” atau “Mengguna” Laman tersebut merangkumi melayari, mengguna atau mengakses ke semua atau sebahagian daripada Laman tersebut. Penggunaan anda di Laman tersebut menunjukkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk diikat oleh Terma-terma ini, sama ada anda adalah seorang “Pelawat” (yang bermaksud bahawa anda Mengguna Laman tersebut tanpa mendaftar) atau seorang “Pengguna Berdaftar” (yang bermaksud bahawa anda telah mendaftar dengan my.Motivescosmetics.com ATAU anda telah mendaftar dengan mana-mana laman Market Malaysia yang lain dan log masuk ke my.Motivescosmetics). Jika anda adalah seorang Pengguna Berdaftar dan bukan seorang Pemilik UnFranchise Bebas Market Malaysia, atau UFO, anda akan disifatkan sebagai seorang “Pelanggan Keutamaan.” Terma “Pengguna” merujuk kepada seorang Pelawat atau Pengguna Berdaftar. Anda hanya dibenarkan untuk Mengguna Laman tersebut (tanpa mengambil kira sama ada Penggunaan anda adalah dirancang) jika anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berkenaan dan Terma-terma ini. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berkenaan dan Terma-terma ini, anda harus berhenti Penggunaan Laman tersebut dengan segera. Untuk menjadi seorang Pengguna Berdaftar anda mesti menunjukkan penerimaan anda terhadap Terma-terma ini semasa dalam proses pendaftaran. Jika anda telah berdaftar dengan mana-mana laman Market Malaysia sebelum ini, log masuk anda atau Penggunaan Laman menunjukkan bahawa anda telah menerima Terma-terma ini.

2. Dasar-dasar / Terma-terma Lain. Semua dasar yang dipaparkan di Laman pada ketika ini, dan semua dasar yang mungkin dipaparkan oleh kami di laman tersebut pada masa hadapan, atas budi bicara kami, dengan ini digabungkan ke dalam Terma-terma.

3. Pengubahsuaian Terma-terma. KAMI MEMELIHARA HAK UNTUK MENGUBAH, TAMBAH ATAU BATAL SEBAHAGIAN DARIPADA TERMA-TERMA INI TANPA MEMBERI NOTIS TERLEBIH DAHULU KEPADA ANDA, ATAS BUDI BICARA MUTLAK KAMI. Jika kami melakukan sedemkian, kami akan memaparkan pengubahsuaian sedemikian di Laman. Setiap pengubahsuaian sebegini harus berkuatkuasa dengan segeranya apabila dipaparkan. Penggunaan Laman anda secara berterusan selepas kami memaparkan pengubahsuaian tersebut menunjukkan bahawa anda menerima pengubahsuaian sedemikian. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menyemak semula Terma-terma ini kerap kali untuk memastikan anda sedar akan mana-mana pengubahan.

4. Kelayakan. Sebagai seorang Pengguna Berdaftar di Laman (“Pendaftaran”) adalah tidak sah jika melanggar undang-undang. Dengan Menggunakan Laman tersebut, anda mewakili dan menjamin bahawa (satu) semua maklumat pendaftaran yang anda hantar ke Laman dan semua laman Market Malaysia yang lain adalah benar, tepat, terkini dan lengkap; (b) anda akan mengemaskini dan mengekalkan ketepatan maklumat sedemikian; (c) anda mempunyai keupayaan di sisi undang-undang dan umur sah di sisi undang-undang untuk menerima dan bersetuju untuk terikat oleh Terma-terma ini (sepertimana yang diterakan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan bidang kuasa anda); dan (d) Penggunaan anda di Laman tersebut tidak melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan, peraturan atau pengawalaturan. Pendaftaran anda mungkin ditamatkan tanpa notis, jika kami percaya bahawa anda bukan berumur sah di sisi undang-undang atau sebaliknya kekurangan keupayaan di sisi undang-undang untuk menerima dan bersetuju untuk terikat oleh Terma-terma ini atau sebaliknya dibenarkan di sini.

5. Penamatan Pendaftaran/Akses. Kami berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan Pendaftaran anda dan/atau untuk menolak, mengehad, menggantung atau menamatkan Penggunaan anda terhadap semua atau sebahagian daripada Laman pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab atau tiada sebab langsung, dengan ada atau tanpa notis atau penjelasan, dan tanpa liabiliti. Kami berhak untuk menamatkan Pendaftaran anda dan/atau menolak, mengehad, menggantung, atau menamatkan Penggunaan anda terhadap semua atau sebahagian daripada Laman tersebut jika kami memastikan, atas budi bicara mutlak kami, bahawa anda melanggar Terma-terma ini atau bahawa anda mungkin mengancam my.Motivescosmetics.com dan/atau Pengguna-penggunanya. Selepas Pendaftaran dan/atau akses ditamatkan, Terma-terma ini juga akan ditamatkan, tetapi peruntukan berikut masih terpakai: Seksyen-seksyen 1, 2, 5, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8, 15.7, 16, 17, 19, 20, 21 dan 22.

6. Kata Laluan. Apabila anda mendaftar my.Motivescosmetics.com, satu akaun akan dicipta dan anda akan didorong untuk mencipta satu akaun, nama pengguna dan kata laluan. Jika anda mendaftar dengan mana-mana laman Market Malaysia yang lain sebelum ini, anda sudah mempunyai satu nama pengguna dan kata laluan, dan anda boleh log masuk ke dalam akaun anda di Laman dengan menggunakan nama pengguna dan kata laluan yang sama. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kesulitan dan keselamatan kata laluan anda. Anda bersetuju bahawa tidak menggunakan akaun, nama pengguna, atau kata laluan Pengguna Berdaftar yang lain pada bila-bila masa. Anda selanjutnya bersetuju bahawa tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju untuk memaklumkan kami dengan segera jika anda mendapati mana-mana penggunaan tanpa kebenaran terhadap akaun anda atau akses ke kata laluan anda. Anda juga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap mana-mana dan semua penggunaan akaun anda dan untuk semua tindakan yang dilakukan melalui akaun anda.

7. Hak Proprietari ke Kandungan Laman.

  7.1 Hak-hak ke Kandungan Laman. Semua kandungan yang sedia ada dalam Laman, termasuk tanpa had, reka bentuk, teks, tulisan blog, grafik, profil, mesej, nota, pengiklanan, penyenaraian, gambar, imej, video, bio, maklumat, ulasan, karya penulisan, permohonan, perisian, muzik, bunyi dan fail-fail lain, dan pemilihan serta penyusunan mereka (“Kandungan Laman”) adalah harta hak milik persendirian Market Malaysia atau pemegang lesennya dengan semua hak dipelihara. Kecuali diterakan secara nyata dalam Terma-terma ini, anda tidak boleh salin, mengubah, menterjemah, menerbit, menyiar, memindah, mengedar, mengguna, mempersembah, mengepos, memapar, membentuk, menghasil semula, menerbit semula, muat turun atau jual semua atau sebahagian daripada Kandungan Laman, dalam apa-apa bentuk atau apa-apa cara, termasuk tetapi tidak terhad kepada, elektronik, mekanik, fotostat, merekod, atau dengan cara lain, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu.
  7.2 Lesen bagi Kandungan Laman. Jika anda adalah seorang Pengguna Berdaftar bagi my.Motivescosmetics.com semasa, anda diberikan satu lesen boleh batal yang terhad untuk Mengguna Kandungan Laman dan untuk muat turun atau cetak satu salinan bagi mana-mana bahagian Kandungan Laman yang anda mempunyai akses sepenuhnya untuk penggunaan peribadi, bukan komersial, dengan syarat bahawa anda menyimpan semua notis hak cipta atau hak milik dalam keadaan baik. Anda tidak boleh muat naik atau menerbit semula Kandungan Laman di mana-mana Internet, Intranet atau laman Extranet atau menggabungkan maklumat dalam mana-mana pangkalan data atau kompilasi yang lain, atau memapar Kandungan Laman dalam apa-apa bentuk atau format yang lain. Lesen itu tertakluk kepada Terma-terma ini dan tidak termasuk penggunaan mana-mana perlombongan data, robot atau pengumpulan data atau cara pengekstrakan yang serupa dengannya. Mana-mana Penggunaan Laman atau Kandungan Laman selain daripada kebenaran yang khususnya dinyatakan di sini adalah dilarang sama sekali dan lesen yang diberi kepadanya akan dibatal. Penggunaan yang tidak dibenarkan ini juga melanggar undang-undang yang berkaitan termasuk undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan peraturan dan statut komunikasi. Kecuali diterakan secara nyata di sini, mana-mana Penggunaan Kandungan Laman adalah dilarang sama sekali. Melainkan dinyatakan di sini secara tak tersirat, tiada Terma-terma ini harus ditafsirkan sebagai diberikan apa-apa lesen bagi hak-hak milik intelektual, sama ada melalui estopel, implikasi atau cara lain. Lesen ini boleh dibatal pada bila-bila masa tanpa notis dan dengan atau tanpa sebab.
  7.3 Maklumat Pengguna Berdaftar. Apabila anda mendaftar dengan my.Motivescosmetics.com atau mana-mana laman Market Malaysia yang lain anda akan diminta untuk memberikan maklumat peribadi tertentu yang mungkin termasuk, tidak terhad kepada, nama anda, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, umur, jantina, maklumat korporat, testimoni, maklumat kad kredit atau debit dan tarikh kelahiran (“Maklumat Peribadi”). Anda juga boleh memberikan maklumat tambahan atas budi bicara anda, seperti minat, hobi, pilihan gaya hidup, warna kulit/rambut, wajah, jenis kulit/rambut, penjagaan kulit dan tabiat serta masalah kecantikan, tabiat perbelanjaan anda, kumpulan yang anda berhubung (cth, sekolah, syarikat), kegemaran anda untuk menyesuaikan halaman utama my.Motivescosmetics.com anda, wayang, kumpulan muzik, artis, jenis muzik, pelakon, senaman dan pasukan kegemaran anda (“”Maklumat Budi Bicara). Semua maklumat yang anda berikan kepada kami melalui my.Motivescosmetics.com atau laman Market Malaysia yang lain (termasuk Maklumat Peribadi dan Maklumat Budi Bicara) dianggap sebagai “Maklumat Pengguna Berdaftar” anda, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua maklumat sebegini. Dengan memberikan “Makumat Pengguna Berdaftar”, anda menyatakan persetujuan secara nyata kepada kami tentang penggunaan Maklumat Peribadi yang dihuraikan di Terma-terma ini dan Dasar Privasi kami.
  7.4 Hak untuk Mengguna Maklumat Pengguna Berdaftar. Anda membenarkan kami untuk membuat salinan terhadap maklumat Pengguna Berdaftar anda untuk memudahkan penggunaan dan penyimpanannya jika diperlukan. Anda juga memberikan hak kepada kami untuk mengguna mana-mana Maklumat Pengguna Berdaftar anda untuk memberikan anda bahan pengiklanan atau promosi yang disasarkan, untuk menawarkan ciri-ciri menyesuaikan anda, untuk melengkap kaji selidik, kajian atau analisis data yang dijalani oleh Market Malaysia atau mana-mana rakannya atau bagi tujuan promosi atau pemasaran yang lain.
  7.5 Hak Citpa/Paten. Semua reka bentuk, teks, grafik, tulisan blog, logo, ikon butang, imej, gambar, klip audio, klip video, Tanda MA (seperti yang ditaksirkan di bawah), muat turun digital dan pengumpulan data di Laman adalah dimiliki sepenuhnya dan secara eksklusif oleh Market Malaysia atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta atau paten Malaysia dan antarabangsa. Kompilasi tersebut, “lihat dan rasa” dan skema warna bagi semua kandungan di Laman adalah harta eksklusif Market Malaysia dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa. Semua perisian yang diguna di Laman ini adalah harta Market Malaysia atau pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta atau paten Malaysia dan antarabangsa.
  7.6 Tanda Dagangan. “Market America,” “Motives™” logo Market America, “Motivescosmetics.com”, “Built on Product, Powered by People ™” (Dibina atas Produk, Dipacu oleh Orang), semua nama dan logo produk dan perkhidmatan MA dan syarikat sekutunya, "UnFranchise™," dan semua grafik, pengepala halaman, butang ikon, logo, skerip dan semua tanda berdaftar dan tidak berdaftar dan nama perkhidmatan lain MA dan syarikat sekutunya yang diguna oleh MA dan syarikat sekutunya adalah tanda perkhidmatan, nama dagangan, tanda dagangan dan/atau rupa dagangan MA atau (secara kolektifnya “Tanda-tanda MA”). Anda tidak boleh menggunakan Tanda-tanda MA dan syarikat sekutunya atas apa-apa sebab atau tujuan. Semua tanda dagangan yang bukan milik MA dan syarikat sekutunya yang dipaparkan di Laman adalah harta bagi pemilik-pemiliknya masing-masing, yang mungkin atau mungkin tidak berkaitan dengan, berhubung dengan atau ditaja oleh Market Malaysia.

8. Hantaran/Pos, Komen, dan Kandungan lain oleh Pengguna. Anda mengaku bahawa semua kandungan dan semua maklumat, perisian, gambar, video, teks, grafik, muzik, bunyi, soalan, cadangan kreatif, mesej, komen, maklum balas, idea, resipi, nota, lakaran, artikel dan bahan-bahan lain yang dipos/disiarkan, dihantar e-mel, atau dengan cara lain yang dihantar ke atau di laman web ini, sama ada dipos/disiarkan/dihantar atas permintaan kami atau secara sukarela, dan sama ada dipos/disiarkan secara awam atau dihantar secara persendirian (secara kolektifnya, “”Hantaran”), adalah tanggungjawab sepenuhnya bagi orang yang membuatkan hantaran tersebut. Ini bermaksud bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua Hantaran yang anda pos/hantar, e-mel atau menghantar dengan cara lain ke laman web ini. Market Malaysia tidak mengawal Hantaran yang dipapar, dihantar e-mel atau dihantar dengan cara lain di laman web ini oleh oang lain, dan oleh sedemikian, kami tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti terhadap Hantaran tersebut. Walaupun Market Malaysia telah mengamalkan piawaian dan melaksanakan panduan untuk pengguna-penggunanya di laman web ini (sepertimana yang dihuraikan di bawah), anda faham bahawa dengan mengguna laman web ini, anda mungkin terdedah kepada Hantaran yang ofensif atau tidak menyenangkan. Dalam apa jua keadaan pun kami tidak akan bertanggungjawab terhadap dalam apa-apa cara bagi apa-apa Hantaran (selain daripada yang dicipta oleh kami), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kesilapan atau peninggalan dalam apa-apa Hantaran, atau bagi apa-apa jenis kerugian atau kerosakan yang dihasilkan oleh penggunaan mana-mana Hantaran yang dipaparkan, dihantar e-mel atau dihantar dengan cara lain ke atau melalui laman web ini. Anda bersetuju tidak menggunakan laman web ini (termasuk mana-mana Bilik Sembang atau Seksyen Komen) untuk:

  a. Muat naik, pos/menyiar, menghantar e-mel atau menghantar dengan cara lain apa-apa Hantaran atau bahan-bahan lain yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, makian, mengganggu, tort, menyakitkan hati, memfitnah, kasar, lucah, memfitnah, mengganggu privasi orang lain, kebencian, atau bersifat perkauman,atau dengan cara lain memapar perkara yang sangat tidak menyenangkan (mengikut budi bicara mutlak kami);
  b. Membahaya mereka di bawah umur dalam apa-apa cara;
  c. Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengarah, pegawai, pekerja, pemegang saham, ejen atau wakil Market Malaysia, syarikat sekutunya atau mana-mana orang atau entiti lain, atau menyatakan secara palsu atau dengan cara sedemikian menggambarkan hubungan anda dengan Market Malaysia, syarikat sekutunya atau mana-mana orang atau entiti lain;
  d. Memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal pasti untuk menyembunyikan asal mana-mana Hantaran atau bahan-bahan lain yang dihantar ke atau melalui Laman Web;
  e. Muat naik, pos/menyiar, e-mel atau dengan cara lain menghantar mana-mana Hantaran atau bahan lain yang anda tidak berhak untuk memuat naik, pos/menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantarnya dengan cara lain di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan kontrak atau hubungan fidusiari (seperti maklumat orang dalam, maklumat proprietari dan sulit yang dipelajari atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian penerangan);
  f. Muat naik, pos/menyiar, e-mel atau menghantar dengan cara lain mana-mana Hantaran atau bahan-bahan lain yang melanggar mana-mana paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta, hak privasi atau publisiti atau hak-hak proprietari bagi mana-mana pihak;
  g. Muat naik, pos/menyiar, e-mel atau dengan cara lain menghantar apa-apa iklan, bahan promosi, "mel remeh," "spam," "surat berantai," atau apa-apa bentuk penjualan komersial lain yang tidak diminta atau tanpa kebenaran, jika ada, yang direka khas untuk tujuan sebegini;
  h. Muat naik, pos/menyiar, e-mel atau sebaliknya menghantar apa-apa Hantaran atau bahan lain yang mengandungi virus perisian atau apa-apa kod komputer lain, fail atau program yang direka khas untuk mengganggu, menghapus atau mengehadkan kefungsian mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi;
  i. Menggangung aliran normal dialog, menyebabkan skrin untuk “menatal” dengan lebih cepat daripada pengguna lain di laman web ini yang dapat ditaip, atau dengan cara lain bertindak dalam cara yang mempengaruhi keupayaan pengguna lain secara negatif untuk mengguna mana-mana bahagian laman web ini;
  j. Menggusik atau mengganggu Laman Web atau pelayan atau rangkaian berhubung ke laman web ini, atau mengingkari mana-mana permintaan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang berhubung ke laman web ini.
  k. Secara berniat atau tidak berniat melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, negara atau antarabangsa, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana peraturan yang berkuat kuasa dari segi undang-undang.
  l. “Menghendap” atau sebaliknya mengganggu pengguna lain atau pekerja Laman Web; atau
  m. Mengumpul atau menyimpan data peribadi atau cuba mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang pengguna lain di Laman Web ini.

Keistimewaan anda untuk mengguna laman web ini (termasuk mana-mana Bilik Bual atau Seksyen Komen) dan menyumbang kepada perbincangan di mana-mana Bilik Bual atau Seksyen Komen bergantung pada pematuhan anda dengan piawaian dan panduan kelakuan yang sepertimana yang diterakan di atas. Market Malaysia mungkin membatalkan keistimewaan anda untuk mengguna semua atau sebahagian daripada laman web ini dan/atau mengambil apa-apa tindakan yang bersesuaian untuk menguatkuasakan piawaian dan panduan kelakuan ini jika mendapati sebarang pelanggaran. Tambahan pula, jika anda gagal untuk mematuhi piawaian dan panduan kelakuan Market Malaysia, Market Malaysia mungkin akan menamatkan, atas budi bicara mutlaknya, penggunaan anda di laman web ini.

Semua Hantaran adalah terbuka dan bukan komunikasi tertutup. Market Malaysia berhak untuk menyelia sebahagian, semua, atau tiada kawasan Laman Web ini terhadap kepatuhan kepada piawaian dan panduan kelakuan sepertimana yang diterakan di atas atau atas apa-apa tujuan lain. Anda mengaku bahawa dengan memberikan anda keupayaan untuk mengedar Hantaran di mana-mana Bilik Bual atau Seksyen Komen, Market Malaysia bertindak sebagai konduit pasif bagi pengedaran sebegini dan Market Malaysia tidak akan memikul sebarang tanggungjawab atau liabiliti yang berkaitan dengan mana-mana Hantaran atau Komen. Walaupun Market Malaysia berhak untuk memadamkan, tanpa notis, mana-mana Hantaran atas apa-apa sebab, Market Malaysia tidak bertanggungjawab untuk memadam Hantaran yang anda berpendapat bahawa ia adalah tidak menyenangkan atau ofensif.

9. Pelepasan. Anda faham bahawa Hantaran boleh dihasilkan semula, disebar dan diguna oleh Market Malaysia dan syarikat sekutunya serta subsidiari di seluruh dunia. Anda faham bahawa nama anda, testimoni, imej(-imej), dan bahan-bahan lain yang serupa dengannya mungkin diedarkan melalui pelbagai media, termasuk, tetapi tidak terhad kepada bahan promosi atau berita, laman web internet atau intranet, blog, laman media sosial dan/atau e-mel, atau digunakan dalam apa jua keadaan yang dianjurkan oleh Market Malaysia, tanpa sebarang kebenaran atau notis lanjut kepada anda. Anda pegang lepas Market Malaysia dan sekutunya, pegawai, pengarah, pekerja, wakil, pengganti hak milik dan pemegang serah haknya lepas daripada sebarang dan semua liabiliti untuk ganti rugi atas apa-apa jenis kerosakan atau keadaan semula jadi yang mungkin dihasilkan pada bila-bila masa daripada penggunaan atau penyebaran Hantaran anda. Anda faham bahawa anda tidak akan menerima apa-apa pampasan bagi Pos/Hantaran anda dan melepaskan mana-mana dan semua hak, pampasan, royalti, atau pembayaran lain dengan selama-lamanya yang berhubung dengan penggunaan Hantaran.

10. Melindungi Hak Cipta dan Hak Milik Intelektual. Kami menghormati hak-hak milik intelektual orang lain. Diikuti dengan Notis dan Prosedur Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta. Jika anda percaya bahawa kerja anda telah disalin dalam cara yang telah membentuk pelanggaran hak cipta, sila berikan maklumat-maklumat dinyatakan berikut secara bertulisan kepada ejen hak cipta kami. Sila ambil perhatian bahawa prosedur ini adalah untuk memaklumkan kami secara eksklusifnya bahawa bahan hak cipta anda telah dicabuli.

 • Satu tandatangan elektronik atau fizikal bagi orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta;
 • Satu huraian tentang karya hak cipta yang anda menyatakan bahawa ia telah dicabuli hak ciptanya;
 • Satu huraian tentang lokasi di Laman Web bagi bahan yang anda nyatakan ia telah dicabuli;
 • Alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;
 • Satu kenyataan daripada anda bahawa anda penuh percaya mutlak bahawa penggunaan yang dipertikaikan adalah tanpa kebenaran oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau di sisi undang-undang;
 • Satu kenyataan daripada anda, dilakukan di bawah penalti atau sumpah bohong, bahawa maklumat dalam notis anda yang diterakan di atas adalah tepat dan anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kebenaran untuk mengambil tindakan bagi pihak pemilik hak cipta.

Notis bagi pelanggaran hak cipta kepada Ejen kami boleh dihubungi sepertimana yang diterakan berikut:

Melalui Pos:
Copyright Administrator
Market America, Inc.
1302 Pleasant Ridge Road
Greensboro, North Carolina 27409.
Melalui E-mel:
copyrights@marketamerica.com

11. Harga. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Harga yang dipaparkan bagi item-item di Laman mewakili harga runcit penuh bagi item tersebut. Walaupun kami telah mencuba sedaya upaya, mungkin terdapat satu bahagian kecil item di Laman yang terletak harga yang salah. Jika sesuatu item didapati harga yang betul adalah lebih tinggi daripada harga yang kami paparkan, atas budi bicara kami, sama ada menghubungi anda untuk arahan sebelum menghantar atau membatal pesanan anda dan memaklumkan anda tentang pembatalan tersebut.

12. Pembayaran. Apabila anda membeli satu item daripada Laman, anda mesti memberikan satu nombor kad kredit atau debit yang sah. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda adalah seorang pengguna kad kredit atau debit yang dibenarkan. Anda bertanggungjawab untuk membayar semua cukai yang berkaitan dan semua caj penghantaran dan pengendalian. Semua cukai dan caj penghantaran dan pengendalian akan dimasukkan dalam invois pesanan anda.

13. Dasar Pemulangan Market Malaysia. Dasar Pemulangan Market Malaysia boleh didapati di: my.motivescosmetics.com/site/return-policy

14. Dasar Penghantaran Market Malaysia. Dasar Peghantaran Market Malaysia boleh didapati di: my.motivescosmetics.com/site/shipping-policy

15. Risiko Kehilangan. Risiko kehilangan dan hak milik bagi semua item yang dibeli daripada Laman dipindah kepada anda semasa penghantaran item-item ini dihantar kepada syarikat penghantar muatan.

16. Huraian Produk / Perkhidmatan. Kami telah cuba sedaya upaya untuk memberikan anda maklumat yang tepat, tetapi kami tidak janji atau jamin bahawa huraian, warna produk dan perkhidmatan atau kandungan lain di Laman adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas ralat. Jika produk yang ditawarkan di Laman tidak sepertimana yang dihuraikan, satu-satunya remedi anda adalah untuk memulangkan produk itu kepada kami dalam keadaan yang belum diguna untuk bayar balik, sepertimana yang diterakan di Dasar Pemulangan Market Malaysia.

17. Mata SHOP.

  17.1 Pelanggan Keutamaan adalah didaftar secara automatik di dalam program Mata SHOP. Program ini membolehkan anda memperoleh 2% Mata SHOP bagi pembelian berkelayakan anda, dan 0.5% Mata SHOP atas pembelian kelayakan yang rakan-rakan rujukan anda lakukan. Mata SHOP dikira berdasarkan jumlah pembelian berkelayakan, tidak termasuk apa-apa dan semua bayaran, cukai, kos penghantaran, dan selepas penggunaan apa-apa kupon atau kod. Mata yang anda peroleh boleh digunakan untuk membayar produk-produk yang sedia ada melalui Laman.
  17.2 Pelanggan Keutamaan akan dikreditkan, tertakluk kepada Terma-terma ini, satu peratusan atas Pembelian Bersih bagi produk-produk berkelayakan yang memaparkan logo Mata SHOP. “Pembelian bersih” ditakrifkan sebagai jumlah amaun yang dibayar untuk produk, tolak cukai, pembungkusan hadiah, penghantaran, kredit promosi, pemulangan, pembatalan dan yuran transaksi. Kami berhak, mengikut budi bicaranya, untuk menentukan produk yang manakah akan memaparkan logo Mata SHOP.
  17.3 Ganjaran Mata SHOP bagi produk-produk berkeyakan akan dimasukkan ke akaun Mata SHOP anda dengan segera. Selepas proses ini, sekiranya pembelian tersebut layak, ia akan ditanda sebagai “tersedia” dalam akaun Mata SHOP anda dan ganjaran Mata SHOP yang berkaitan akan layak untuk penebusan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan kami memaparkan ganjaran Mata SHOP yang betul ke dalam akaun anda.
  17.4 Pelarasan bagi Mata SHOP yang salah dikreditkan harus dilakukan di akaun Mata SHOP anda pada bila-bila masa oleh kami atas budi bicara kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana pelarasan yang dibuat kepada akaun anda, satu-satunya remedi anda adalah menarik diri daripada program Mata SHOP ma.
  17.5 Anda tidak akan memperoleh Mata SHOP atas pembelian di mana (a) pelayar anda tidak dikonfigurasikan untuk menerima kuki; (b) anda tidak log masuk sebagai Pelanggan Keutamaan; (c) pesanan dibatalkan kemudian atau barang atau perkhidmatan dipulangkan kemudian; atau (d) anda menjalankan transaksi "palsu", memberi apa-apa gambaran yang salah berhubung dengan penyertaan anda dalam Mata SHOP ma, mengekalkan berbilang akaun Mata SHOP, atau sebaliknya tidak mematuhi Terma-terma ini.
  17.6 Kami mungkin menutup akaun Mata SHOP anda jika kami menamatkan Pendaftaran anda dan/atau menolak, mengehad, menggantung atau menamatkan Penggunaan anda terhadap semua atau sebehagian daripada Laman, jika anda menamatkan Pendaftaran anda, atau jika akaun Mata SHOP dalam status tidak aktif selama 12 bulan (iaitu, tiada pembelian berkelayakan dalam tempoh 12 bulan yang lepas). Ganjaran Mata SHOP terakru tetapi tidak ditebus dalam akaun Mata SHOP yang ditutup akan dipulangkan kepada kami.
  17.7 Kami berhak untuk menamatkan program Mata SHOP ma pada bila-bila masa dengan notis. Pemberitahuan penamatan akan dihantar ke alamat e-mel yang anda beri kepada kami semasa proses pendaftaran Pelanggan Keutamaan.
  17.8 Semua penebusan Mata SHOP adalah muktamad.

18. Privasi dan Terma Perkhidmatan. Penggunaan Laman ini tertakluk kepada Dasar Privasi my.Motivescosmetics.com, yang digabungkan dengan Terma-terma ini melalui rujukan ini.

19. Penafian.

  19.1 Pengguna-pengguna. Kami tidak akan bertanggungjawab atau menanggung, dan tidak membuat jaminan, secara nyata atau tersirat, terhadap kelakuan mana-mana Pengguna Laman.
  19.2 Laman Web Pihak Ketiga. Laman mungkin mengandungi pautan-pautan ke Laman Web pihak ketiga. Market Malaysia tidak akan bertanggungjawab atau menanggung terhadap kandungan, kelengkapan, ketepatan atau pendapat yang dinyatakan di Laman Web pihak ketiga tersebut. Pemasukan mana-mana Laman Web yang dipaut ke Laman tidak menyatakan kebenaran atau pengendorsan kami, atau bersetuju dengan, kandungan Laman Web. Jika anda memilih untuk mengakses Laman Web pihak ketiga, anda boleh lakukan sedemikian atas risiko sendiri.
  19.3 Pengiklanan / Aplikasi Pihak Ketiga. Market Malaysia tidak bertanggungjawab atau menanggung terhadap iklan pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga yang dipaparkan di atau melalui Laman, dan juga tidak memikul tanggungjawab terhadap barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengiklannya.
  19.4 Laman Tersedia. Laman atau mana-mana bahagian mungkin tidak tersedia/tidak boleh guna dari semasa ke semasa untuk penyenggaraan atau sebab-sebab lain. Market Malaysia tidak bertanggungjawab atau menanggung terhadap apa-apa keralatan, peninggalan, gangguan, pembatalan, kecacatan, penangguhan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan atau akses tanpa kebenaran, atau pengubahan, mana-mana komunikasi Pengguna. Market Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa masalah atau kerosakan teknikal bagi mana-mana rangkaian, perkhidmatan atau talian telefon, sistem komputer, sistem dalam talian, pelayan atau penyedia, komputer, telefon bimbit atau peralatan lain, perisian, kegagalan mana-mana e-mel kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet atau di Laman atau gabungannya, termasuk apa-apa kecederaan atau kerosakan kepada Pengguna atau kepada mana-mana komputer, telefon bimbit, telefon pintar, tablet atau peralatan lain yang berkaitan dengan atau akibat Penggunaan Laman ini. Dalam apa juga keadaan, Market Malaysia tidak bertanggungjawab atau menanggung terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kecederaan diri, kerosakan harta benda atau kematian, yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana Laman itu, atau disebabkan kelakuan mana-mana Pengguna Laman.
  19.5 PENAFIAN WARANTI. LAMAN DAN KANDUNGAN LAMAN ADALAH DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA" DAN SEBAGAI TERSEDIA DAN MARKET MALAYSIA MENAFIKAN SECARA NYATA MANA-MANA DAN SEMUA PERWAKILAN DAN WARANTI, SAMA ADA SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK SECARA TERSIRATNYA WARANTI HAK MILIK, KEBOLEH DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TIADA PELANGGARAN HAK. MARKET MALAYSIA TIDAK MENJAMIN ATAU MENJANJI MANA-MANA HASIL SPESIFIK YANG DIHASILKAN DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN. MARKET MALAYSIA TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA PERISIAN, KANDUNGAN ATAU BAHAN-BAHAN DI LAMAN ADALAH TEPAT, LENGKAP, BOLEH DIPERCAYAI, TERKINI ATAU BEBAS RALAT ATAU BAHAWA LAMAN ITU, PELAYAN, ATAU MANA-MANA PLATFORM APPLIKASI ADALAH BEBAS VIRUS, PERISIAN HASAD ATAU KOMPONEN LAIN YANG MEMBAHAYAKAN. ANDA HARUS BERSIFAT BERHATI-HATI DALAM PENGGUNAAN DAN MUAT TURUN MANA-MANA PERISIAN, KANDUNGAN ATAU BAHAN DAN PENGGUNAAN PERISIAN YANG DIIKTIRAF OLEH INDUSTRI UNTUK MENGESAN DAN MENGHAPUS VIRUS DAN PERISIAN HASAD. TANPA MENGEHADKAN YANG DISEBUT DI ATAS, ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA MEMUAT TURUN ATAU DENGAN CARA LAIN MEMPEROLEH KANDUNGAN, BAHAN, DATA ATAU PERISIAN DARI ATAU MELALUI LAMAN ATAS RISIKO ANDA DAN BAHAWA ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA BAGI KEGUNAAN ANDA DAN BAGI SEBARANG KEROSAKAN TERHADAP PERANTI MUDAH ALIH, SISTEM KOMPUTER ATAU PERALATAN LAIN ANDA, KEHILANGAN DATA ATAU APA-APA JENIS KEROSAKAN LAIN YANG MUNGKIN TERHASIL.

20. Pembatasan terhadap Liabiliti. DALAM APA-APA JUA KEADAAN, MARKET MALAYSIA, PEGAWAI, PEKERJA, PEMEGANG SAHAM, WAKIL ATAU EJEN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA ATAS MANA-MANA KEROSAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG, KEROSAKAN LANJUTAN, GANTI-RUGI TELADAN, SAMPINGAN, KHAS ATAU PUNITIF, TERMASUK KEHILANGAN DATA ATAU KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN ANDA ATAU KANDUNGAN LAMAN WALAUPUN MARKET MALAYSIA TELAH DIMAKLUM TENTANG KEMUNGINAN TENTANG KEROSAKAN SEBEGINI. WALAU APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN KANDUNGAN DITERAKAN DI SINI, LIABILITI MARKET MALAYSIA TERHADAP ANDA ATAS APA-APA SEBAB DAN TANPA MENGAMBIL KIRA APA-APA BENTUK TINDAKAN, AKAN TERHAD KEPADA JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA KEPADA MARKET MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN LAMAN ITU SAHAJA, JIKA ADA, PADA MASA ANDA MENDAFTAR SEBAGAI SEORANG PENGGUNA BEDAFTAR LAMAN. ANDA MENGAKU BAHAWA JIKA ANDA TIDAK MEMBUAT PEMBAYARAN KEPADA MARKET MALAYSIA BAGI PENGGUNAAN LAMAN, ANDA AKAN DIHADKAN UNTUK RELIEF INJUKSI SAHAJA, MELAINKAN SEBALIKNYA DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DAN TIDAK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN TERHADAP APA-APA JENIS KEROSAKAN DARIPADA MARKET MALAYSIA, TANPA MENGAMBIL KIRA KUASA TINDAKAN.

21. Pertikaian. Terma-terma ini akan terpakai oleh, dan membentuk dengan mengikut undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira pertikaiannya terhadap peruntukan undang-undang. Sebarang dan semua tindakan atau perbicaraan yang dihasilkan daripada atau berkaitan dengan Terma-terma ini, Laman atau Kandungan Laman, harus dibentuk dan dibuat litigasi di dalam mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di Malaysia. Anda dan Market Malaysia di sini bersetuju untuk menghantar ke mahkamah bidang kuasa peribadi eksklusif yang terletak di Malaysia untuk menyelesaikan mana-mana pertikaian yang timbul daripada Terma-terma ini, Laman atau Kandungan Laman. SETIAP PIHAK DI SINI DENGAN DISEDARINYA, SECARA SUKARELA DAN BERNIAT UNTUK MELEPASKAN APA-APA HAK YANG DIMILIKI KEPADA PERBICARAAN OLEH JURI BERKENAAN DENGAN MANA-MANA LITIGASI (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA DAKWAAN, TUNTUTAN BALAS, TUNTUTAN BERSILANG, ATAU TUNTUTAN PIHAK KETIGA) YANG TERHASIL, DI BAWAH ATAU BERHUBUNG DENGAN TERMA-TERMA INI. TAMBAHAN PULA, SETIAP PIHAK BERSAMA-SAMA MENGESAHKAN BAHAWA TIADA WAKIL ATAU EJEN ATAU MANA-MANA PIHAK YANG MEWAKILI, SECARA NYATA ATAU SEBALIKNYA, BAHAWA PIHAK TERSEBUT TIDAK AKAN MEMINTA UNTUK MENGUATKUASAKAN PELEPASAN HAK INI DI PERUNTUKAN PERBICARAAN JURI. SETIAP PIHAK MENGAKU BAHAWA SEKSYEN INI ADALAH BAHAN DORONGAN UNTUK PIHAK YANG LAIN UNTUK MEMASUKI TERMA-TERMA INI.

23. Larangan Kelas dan Tindakan Wakil dan Relief Bukan Individu. ANDA DAN MARKET MALAYSIA BERSETUJU BAHAWA SETIAP DARIPADA KAMI HANYA BOLEH MEMBUAT TUNTUTAN TERHADAP ANTARA SATU SAMA LAIN ATAS ASAS INDIVIDU, DAN BUKAN SEBAGAI SEORANG PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DI MANA-MANA KELAS YANG SERUPA DENGANNYA ATAU TINDAKAN WAKIL ATAU PERBICARAAN. MELAINKAN KEDUA-DUA ANDA DAN MARKET MALAYSIA BERSETUJU SEBEGINI, PIHAK MAHKAMAH TIDAK BOLEH MENGGABUNGKAN ATAU MENYAMBUNGKAN LEBIH DARIPADA TUNTUTAN SATU ORANG ATAU SATU PIHAK, DAN TIDAK BOLEH MEMPENGERUSIKAN APA-APA BENTUK PROSIDING GABUNGAN, WAKIL, ATAU KELAS. DAN JUGA, PIHAK MAHKAMAH MUNGKIN MEMBERIKAN RELIEF (TERMASUK KEWANGAN, INJUKTIF, DAN PERISYTIHARAN RELIEF) HANYA JIKA PIHAK INDIVIDU MEMINTA RELIEF DAN HANYA SEHINGGA TAHAP YANG DIPERLUKAN UNTUK MENAWARKAN RELIEF YANG DIPERLUKAN OLEH TUNTUTAN(-TUNTUTAN) PIHAK INDIVIDU TERSEBUT. SEBARANG PEMBERIAN RELIEF TIDAK BOLEH MEMPENGARUHI PENGGUNA-PENGGUNA LAIN DI LAMAN ITU.

24. Ganti Rugi. Anda bersetuju untuk menghindarkan dan pegang lepas Market Malaysia dan wakil, pegawai, pekerja, pengarah, ejen, dan pemegang serah haknya, atas perbelanjaan anda, daripada mana-mana dan semua kerugian, liabiliti, tuntutan, kerosakan, dakwaan, permintaan, tindakan dan/atau kos (termasuk tanpa mengehadkan bayaran dan kos peguam yang munasabah) yang dilakukan oleh mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada atau berkaitan dengan a) tindakan atau ketidakgiatan anda; b) Penggunaan akaun my.Motivescosmetics.com oleh anda atau mana-mana orang lain; c) pelanggaran atau pencabulan Terma-terma ini oleh anda; d) pelanggaran perwakilan dan jaminan yang diterakan di dalam Terma-terma ini; dan/atau e) Maklumat Pengguna Berdaftar yang diberikan oleh anda atau mana-mana orang melalui akaun anda.

25. Lain-lain. Terma-terma ini diterima semasa anda Mengguna Laman tersebut sebagai seorang Pelawat, dan disahkan dengan selanjutnya dengan anda menjadi seorang Pengguna Berdaftar. Terma-terma ini, termasuk semua dokumen yang dirujukkan di sini, mungkin diubahsuai dari semasa ke semasa, membentukkan seluruh perjanjian di antara anda dan Market Malaysia berkenaan dengan Penggunaan Laman tersebut. Kegagalan Market Malaysia untuk mengambil tindakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan atas Terma-terma ini tidak harus dianggap sebagai penepian hak atau peruntukan tersebut. Tajuk-tajuk seksyen di Terma-terma ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tiada kesan undang-undang atau kontraktual. Terma-terma ini beroperasi sepenuhnya sepertimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika terdapat mana-mana peruntukan dalam Terma-terma ini adalah melanggari undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan, peruntukan itu disifatkan sebagai boleh asing daripada Terma-terma ini dan tidak mempengaruhi kesahan dan penguatkuasaan bagi mana-mana peruntukan yang lain.

Sila hubungi kami di: unfranchiseservices@marketmalaysia.my jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang Terma-terma ini.

SAYA TELAH MEMBACA DAN BERSETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA-TERMA INI.